STATUT

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

Zespołu Szkół

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim

 

Rozdział I

 Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny stowarzyszenia

§ 1

Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół  im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim zwane w dalszej części „Stowarzyszeniem”.

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim., ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4 

Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

 

 

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 2. Rozwój bazy materialnej szkoły, tworzenie lepszych warunków do pracy edukacyjnej i wychowawczej.
 3. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji i historii szkoły, regionu oraz kraju; rozwój świadomości obywatelskiej, kulturowej.
 4. Wspieranie innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań na rzecz edukacji i wychowania.
 5. Popularyzacja zasad demokracji i samorządności oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych uczniów oraz podtrzymywania tradycji szkolnych, lokalnych oraz narodowych.
 7. Działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i środowiska.
 8. Promocja i ochrona zdrowia. 
 9. Organizowanie wypoczynku młodzieży.
 10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 11. Rozwój turystyki i krajoznawstwa.
 12. Przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym i przemocy.
 13. Pomoc uczniom w trudnej sytuacji życiowej.
 14. Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów.
 15. Wspieranie rodziny w działaniach wychowawczych.
 16. Promocja i organizacja wolontariatu.
 17. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i promującej Stowarzyszenie.
 2. Prezentacje dorobku szkoły w prasie i innych publikacjach.
 3. Udzielanie szkole i uczniom pomocy materialnej.
 4. Współpracę z władzami, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz szkoły.
 5. Współpracę ze szkołami w kraju i zagranicą oraz pokrewnymi stowarzyszeniami.
 6. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży .
 7. Organizowanie uroczystości, konkursów, zawodów, wystaw, odczytów, seminariów, kursów itp.
 8. Finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym i wychowawczym.
 9. Organizowanie wycieczek szkolnych oraz różnych form wypoczynku dla młodzieży.
 10.  Pozyskiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 12. Współpracę z absolwentami.
 13. Udział młodzieży oraz członków stowarzyszenia w  uroczystościach patriotycznych, imprezach kulturalnych, sportowych oraz integracyjnych.
 14. Współpraca z kombatantami.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 9

1.      Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.      Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:                                                                                                                          1. Członków zwyczajnych.                                                                                                                                               2. Członków wspierających.                                                                                                                                             3. Członków honorowych.                                     

§ 11

1.      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności   prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która uzyskała poręczenie dwóch członków.

2.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową,  rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela..

3.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia,

4.      Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na mocy uchwały, w oparciu o  pisemną deklarację.

5.      Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie, na wniosek Zarządu.

§ 12

1.      Członek zwyczajny  ma prawo do:                                                                                                                              1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,                                                                          2) uczestniczenia w zebraniach, wykładach oraz  imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,                  3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,                                                         4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,                                                                                     5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2.       Członek zwyczajny obowiązany jest do:                                                                                                                     1) aktywnego uczestnictwa i realizacji celów Stowarzyszenia,                                                                                      2)  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,                                                                       3)  regularnego opłacania składek,                                                                                                                              4)  godnego i pełnego zaangażowania w popieraniu idei Stowarzyszenia.        

§ 13 

1.        Członek wpierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt 2-5.

2.        Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym -  w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3.        Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4.        Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

  § 14

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:                                                                                                        1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,                                                                                             2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,                                                             3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące,                                                                                                    4) skreślenie z listy członków na skutek rażącego naruszenia postanowień statutu oraz niegodnego wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia,                                                                                                                        5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,                                                                                                                                   6) pozbawienia członkowstwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkowstwo nadała.

2.      W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 - 5 orzeka Zarząd, zobowiązany następnie do zawiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosowanej uchwały lub orzeczenia. Uchwała walnego zebrania członków jest ostateczna.

3.      Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje sie odpowiednio zasady określony w ust. 2.

 

 

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 § 15      

1.      Władzami Stowarzyszenia są:                                                                                                                                     1) Walne Zebranie Członków,                                                                                                                                      2) Zarząd,                                                                                                                                                                  3) Komisja Rewizyjna .

2.      W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

3.      Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

                                                                        § 16   

1.      Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4  lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.      Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.

3.      Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

                                                                   § 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskania głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 18                                                              

1.      Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      W Walnym Zebraniu członków biorą udział:                                                                                                                1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni                                                                                                         2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3.      O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 10 dni prze terminem Walnego Zebrania Członków.

4.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:                                                                                  1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 16 ust. 3,                                                                             2) w drugim terminie, wyznaczonym w dniu pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania

                                                                       § 19

1.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członów zwołuje Zarząd raz w roku  w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

3.      Walne Zebranie Członków obraduje wg przyjętego porządku obrad zebrania.

4.      Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.

5.      Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd;                                                                                         1) z własnej inicjatywy,                                                                                                                                               2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,                                                                                                                               3) na umotywowane żądnie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

8.      W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 nadzwyczajne walne zebranie członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.

9.      Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności;

1.      Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

2.      Uchwalanie statutu i jego zmian.

3.      Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia.

4.      Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

5.      Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń.

6.      Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

7.      Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.

8.      Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

9.      Nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego.

10.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

11.  Podejmowanie  uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 21

1.      Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.      Zarząd składa się z 4 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3.      Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.      Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.

2.      Określenie szczegółowych kierunków działania.

3.      Ustalenie budżetu i preliminarzy.

4.      Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

5.      Uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie.

6.      Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

7.      Powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań.

8.      Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

9.      Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie).

10.  Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

11.  Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

12.  Składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 23

1.      Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

3.      Osoba wchodząca w skład Komisji rewizyjnej:                                                                                                           1) nie może być równocześnie członkiem Zarządu, ani pozostawać z członkami tego organu w stopniu pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia,                                                     2) nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 24

Do zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej należy:

1.      Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.

2.      Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.

3.      Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu.

4.      Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.

5.      Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.

6.      Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

                                                                     

 

§ 25

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.

                                                                                         § 26

W przypadkach określonych w  § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze stowarzyszenia

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

1.      Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :                                                                                                         1) składki członkowskie,                                                                                                                                                2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,         3) dotacje,                                                                                                                                                                 4) darowizny, zapisy i spadki,

2.      Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3.      Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań finansowych uprawnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu. 

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 30

1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości - 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 19 ust. 3 należy załączyć projekt stosowanych uchwał.

3.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej i określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4.      W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z zm.) ; ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2010 Nr 234, poz. 1536) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§ 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po zarejestrowaniu przez sąd.

 

 

 

 

Przewodniczący zebrania                                                         Protokolant zebrania