1.09.1962 r. – Zarządzeniem Ministra Oświaty utworzono:
        - 5-letnie Technikum Ekonomiczne o specjalności: ogólnoekonomicznej – 2 oddziały (80 uczniów),
        - 3-letnią Zasadniczą Szkołę Handlową o specjalności: sprzedawca (40 uczniów).
Dyrektorem został Maksymilian Kobyliński ( z wykształcenia ekonomista).
Nauka odbywała się w baraku po Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Warszawskiej.

                                                                                           Dyrektor Maksymilian Kobyliński 


Pierwszy budynek szkoły przy ul. Warszawskiej (stan aktualny)

Pierwsi uczniowie Technikum Ekonomicznego przed budynkiem szkolnym przy ul. Warszawskiej ( w środku Edward Polaszko - przewodniczący Rady Narodowej w Makowie Maz.)

Kl. I Technikum Ekonomicznego z wych. Jolantą Hubską przed budynkiem szkolnym przy ul. Warszawskiej (1964-69)

1963 r.- powołano 2 – letnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym. Kierownikiem został mgr Izydor Karwot.

1.09.1964 r. - utworzono pierwszą klasę (wieczorową) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: ślusarz.

1.09.1966 r. - utworzono:
• przy Państwowym Ośrodku Maszynowym pierwszą klasę Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: kierowca - mechanik pojazdów samochodowych,
• pierwszą klasę szkoły przyzakładowej „ZREMB” w zawodach: ślusarz, tokarz.

1.09.1967 r. – utworzono:
• 4 - letnie Liceum Ekonomiczne o specjalności : ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych,
• 3 - letnie Technikum Mechaniczne Wieczorowe o specjalności: obróbka skrawaniem.

1.09.1969 r. - zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego Warszawskiego przekształcono Zasadniczą Szkołę Handlową w Zasadniczą Szkołę Zawodową.

1970 r. - oddano do użytku Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 nowoczesny budynek szkolny wraz z internatem przy ul. Mickiewicza 37.


W pracowni fizyczno – chemicznej

III B Liceum Ekonomicznego z wych. Zdzisławą Sobieraj
 

1.09.1970 r. -.zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego Warszawskiego utworzono:
• 5 - letnie Technikum Mechaniczne o specjalności : obróbka skrawaniem,
• 3 - letnie Technikum Mechaniczne po ZSZ o specjalności: obróbka skrawaniem.

 


Pierwsi absolwenci Technikum Mechanicznego dla Pracujących z gronem pedagogicznym
 

1971 r. - oddano do użytku kompleks budynków Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 przy ul. Mickiewicz 39: szkołę, internat i warsztaty szkolne.

 

Szkolny zespół taneczny pod kierownictwem Bonifacego Kozłowskiego przed budynkiem nowej szkoły (budynek B)Pierwsi absolwenci Liceum Ekonomicznego z gronem pedagogicznym
 

1.09.1971 r. - zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego Warszawskiego utworzono dwie odrębne szkoły:
• Technikum Mechaniczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 (dyrektor Maksymilian Kobyliński),
• Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 (dyrektor Piotr Skrzeszewski).

1.09.1972 r. - zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego Warszawskiego powołano Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego weszły:
• Technikum Mechaniczne,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca,
• Liceum Zawodowe.
Dyrektorem został mgr Piotr Skrzeszewski ( dyrektor ZSZ Nr 2), a zastępcą mgr Maksymilian Kobyliński (dyrektor Technikum Mechanicznego i ZSZ Nr 1).

                                                                                                    mgr Piotr Skrzeszewski
Pierwsze uczennice Liceum Zawodowego z wych. Ireną Milewską
 

29.04.1975 r. - Kurator Okręgu Szkolnego Warszawskiego na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty nadał Zespołowi Szkół Zawodowych imię „Starszego Sierżanta MO Ignacego Boczara”.

Nazwa Szkoły brzmiała:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
IMIENIA STARSZEGO SIERŻANTA MO IGNACEGO BOCZARA
W MAKOWIE MAZOWIECKIM.

 
Uroczystość nadania imienia szkole
 

1.09.1977 r.
• Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych został mgr Bogdan Sokolik (z wykształcenia fizyk).mgr Bogdan Sokolik
• Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Ostrołęce utworzono 5-letnie Technikum Zawodowe w zawodzie rolnik - specjalność: uprawa roślin i hodowla zwierząt.
• Utworzono Technikum Rolnicze dla Pracujących (na podbudowie ZSZ) - specjalność: uprawa roślin i hodowla zwierząt.
• Przekształcono Bursę Międzyszkolną w Internat przy Zespole Szkół Zawodowych.


Pierwsi uczniowie Technikum Rolniczego - wych. Halina Rostkowska

1.09.1978 r. - zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Ostrołęce włączono do Zespołu Szkół Zawodowych:
• Zasadniczą Szkołę,
• Technikum Rolnicze dla Pracujących.

1.09.1979 r.
• Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce powołał 2 - letnie Medyczne Studium Zawodowe o specjalności: pielęgniarka.
Kierownikiem szkolenia praktycznego została mgr Anna Sakowska (Gołota).
• Powołano Liceum Rolnicze o specjalności: uprawa roślin i hodowla zwierząt (w miejsce dotychczasowego Liceum Zawodowego o specjalności obróbka skrawaniem).

 
Pierwsze słuchaczki Medycznego Studium Zawodowego z opiekunką roku Anną Sakowską (Gołotą)
 

 

 

1.09.1980 r. - dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych został mgr Wiktor Gromada - dotychczasowy dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie Mazowieckim.  

                                                                                                   mgr Wiktor Gromada

01.09.1983 r. - powołano 5 – letnie Liceum Medyczne o specjalności: pielęgniarka
 

LM1 z wych. Marią Załęską

LM2 z p. Jadwigą Jarmolińską - Piątek
 

12.09.1984 r. – przekazano (po rozbudowie) nowoczesne Warsztaty Szkolne.

01.09. 1986r. - 5-letnie Technikum Mechaniczne zmieniło specjalność z obróbki skrawaniem na: budowa maszyn.

01.09.1987 r. - utworzono Technikum Odzieżowe dla Pracujących o specjalności: krawiec odzieży damskiej lekkiej.

Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych w pochodzie pierwszomajowym – lata 80-te
 

12.02. 1990 r. - Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce na wniosek Rady Pedagogicznej ZSZ anulowało decyzję Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z września 1974 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Zawodowych Starszego Sierżanta MO Ignacego Boczara.

01.09.1990 r. - Liceum Rolnicze zmieniło specjalność na: wiejskie gospodarstwo domowe.

01.09.1991r.
• Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych został mgr Ryszard Bednarczyk (z wykształcenia matematyk).
• Dyrektor Wiktor Gromada odszedł na emeryturę.
• Powołano:
4 – letnie Liceum Ekonomiczne o specjalności: administracja państwowa,
4 - letnie Technikum Odzieżowe o specjalności: krawiectwo lekkie.

 

Pierwsi uczniowie Liceum Ekonomicznego z wych. Zdzisławą Sobieraj


Pierwsze uczennice Technikum Odzieżowego wych. Elżbietą Rakowską
 

01.09.1993 r. - powołano:

•2 – letnią Policealną Szkołę Administracji Państwowej – zawód: technik administracji,
•3 – letnie Technikum Samochodowe na podbudowie ZSZ o specjalności: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych,
•3 – letnie Technikum Odzieżowe na podbudowie ZSZ o specjalności: krawiectwo lekkie.Pierwsi słuchacze Policealnej Szkoły Administracji Państwowej z gronem pedagogicznym
 
16.09.1993 r. - oddano do użytku „Bazę Szkolenia Praktycznego” na Bazarze. Kierownikiem został mgr inż. Kazimierz Gołota.

Uroczystość oddania Bazy Szkolenia Praktycznego na Bazarze
 

1.09.1994 r. - dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych została mgr Maria Irena Załęska (polonistka ZSZ).

 

1.09.1996 r.
•W Liceum Ekonomicznym powstała nowa specjalność: rachunkowość i rynek rolny.
•Utworzono:
Technikum Samochodowe dla Pracujących o specjalności: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych,
Technikum Gastronomiczne dla Pracujących o specjalności: żywienie zbiorowe.

 
27.09.1997 r. – obchody 35 – lecia szkolnictwa zawodowego i I Zjazd Absolwentów.
        Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej
             Pierwszy dyrektor Szkoły z małżonką
 

04.04.1998 r. - Kurator Oświaty w Ostrołęce nadał Zespołowi Szkół Zawodowych imię Żołnierzy Armii Krajowej i zatwierdził nazwę:
Zespół Szkół Zawodowych
im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Makowie MazowieckimMłodzież i nauczyciele wybierają Patrona Szkoły

 

01.09.1998 r. – decyzją Kuratora Oświaty w Ostrołęce powołano:
•Liceum Ogólnokształcące Nr II, które weszło w skład Zespołu Szkół Zawodowych,
•5 - letnie Technikum Samochodowe o specjalności: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych (w miejsce Technikum Mechanicznego - budowa maszyn).


Kl.LO1 z wych. Andrzejem Pałuckim i Lechem Kunką
 

Kl.LO2 z wych. Anną Pawłowską

01.01.1999 r.
•Organem prowadzącym Zespołu Szkół Zawodowych został Starosta Powiatu Maków Mazowiecki,
•Uchwałą Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim zmieniono nazwę szkoły na:

Zespół Szkół
im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Makowie Mazowieckim

 

01.09.1999 r. - powołano:
•5-letnie Liceum Agrobiznesu zawód - rolnik, specjalność: agroturystyka na obszarach wiejskich,
•5-letnie Technikum Ekonomiczne (w miejsce Liceum Ekonomicznego).


Pierwsi uczniowie Liceum Agrobiznesu - wych. Jolanta Majkowska
 

Pierwsi uczniowie Technikum Ekonomicznego z wych. Ewą Stańczak
 

01.09.2001 r. – utworzono Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim na bazie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół. Dyrektorem został mgr inż. Andrzej Cesarski, dotychczasowy kierownik Warsztatów Szkolnych.
        Centrum Kształcenia Praktycznego
 

1.09.2002 r.
•Przeprowadzono reformę szkół średnich, do ZS trafili pierwsi absolwenci gimnazjów.
•Powstały szkoły ponadgimnazjalne:
4-letnie technikum,
3- letnie liceum ogólnokształcące,
3- letnie liceum profilowane,
2 i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe.

 
04 - 05. 2005 r. - pierwsza „Nowa Matura”.
 
05. 2005 r. - ostatni egzamin dojrzałości w starej formule dla klas V Technikum Ekonomicznego, Technikum Samochodowego i Liceum Agrobiznesu (100 abiturientów).
 


Komisja egzaminacyjna na egzaminie z matematyki

Pisemny egzamin dojrzałości z matematyki
 

06. 2005 r. - pierwsi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego z „Nową Maturą” (96 absolwentów).kl.III LO1 z wych. Anną Pawłowską , Lechem Kunką i Ryszardem Bednarczykiem


kl.III LO2 z wych. Teresą Królak
 

kl.III LE o profilu ekonomiczno-administracyjnym z wych. Dariuszem Milewskim i Wiesławą Kowalczyk
 

kl.III LU o profilu usługowo – gospodarczym z wych. Grażyną Gajewską

 

1.09.2005 r.
•Dyrektorem Zespołu Szkół została mgr Elżbieta Rakowska - dotychczasowa wicedyrektor szkoły.

•Dyrektor mgr Maria Irena Załęska odeszła na emeryturę.
 
27.09.2008 r. – uroczyste obchody 10-tej rocznicy nadania imienia szkole.Kombatanci AK i Grupa Rekonstrukcyjna
Przyjaciel Szkoły – Mieczysław Żytowiecki
Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży
 

23.06.2012 r. - II Zjazd Absolwentów w 50 rocznicę powstania szkolnictwa zawodowego w Makowie Mazowieckim oraz 40 rocznicę powstania Zespołu Szkół.

Przygotowały: Anna Pawłowska, Maria Irena Załęska