Liceum Ogólnokształcące

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

w ZESPOLE SZKÓŁ

im. Żołnierzy Armii Krajowej 

w Makowie Mazowieckim

  

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

NA LATA 2013 - 2016

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Maków Mazowiecki – 2011 r.

 

Założenia ogólne:

 

Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający rozwój uczniów - ich zdrowie psychiczne i fizyczne, jak również pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu doświadczeń życiowych. Profilaktyka to także zdobywanie wiedzy o zagrożeniach oraz nabywanie umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

Założeniami niniejszego programu będzie:

1.      Kształtowanie i wzmacnianie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi akceptowanymi społecznie wartościami, normami i zasadami.

2.      Eliminowanie i uświadamianie czynników ryzyka stymulujących zachowania niebezpieczne osobniczo i społecznie.

3.      Wzmacnianie mocnych stron rozwoju osobowego.

 

Podstawy prawne, w oparciu o które będzie realizowany Program Profilaktyki:

 

·         Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. Nr 120, poz. 526),

·         Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 02.04.1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

 

Przepisy oświatowe:

·         Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329

           z późniejszymi zmianami),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego... (Dz. U. z 2002r. Nr 51, poz. 458),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzeniu egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 29, poz. 323 ze zmianami Dz. U. z 30.04.2002r. poz. 433),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.08.1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, (...) (Dz. U. Nr 67, poz. 110),

Przepisy pozaświatowe:

·         Ustawa z 06.02.1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997r. Nr 28, poz.153),

·         Narodowy Program Zdrowia 1996 – 2005,

·         Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity

z 27.04.2001r.),

·         Ustawa z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późniejszymi zmianami),

·         Ustawa z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania

 i tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55)

·         Ustawa z dnia 24.04.1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997r. Nr 75, poz. 468 z późniejszymi zmianami),

·         Ustawa z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej.

 

Zasoby:

 

Baza szkoły:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wstęp

 

Szkolny Program Profilaktyki został opracowany w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. Diagnozy dokonano w oparciu o analizę:

-          wyników badań ankietowych wśród uczniów i rodziców prowadzonych w roku szkolnym 2010/11,

-          rozmów i obserwacji uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-          informacji nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych,

-          rozmów z rodzicami,

-          dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych,

-          informacji z instytucji współpracujących ze szkołą,

-          opinii uczniów wyrażanych m.in. przez członków RSU,

-          frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę.

 

 

Rozdział I      Problemy występujące w szkole

 

Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie następujących problemów wychowawczych wymagających działań profilaktycznych:

-          brak szacunku wobec innych,

-          agresja słowna i wulgaryzmy,

-          obniżona samokontrola emocji i zachowania,

-          niewłaściwe zachowania uczniów,

-          podejmowanie kontaktu z grupami o zachowaniach dysfunkcyjnych,

-          podejmowanie prób wczesnej inicjacji seksualnej,

 

Analizując zagrożenia wśród uczniów i ich rodzin, uwzględniono również sytuację społeczno – gospodarczą miasta i regionu. Maków Mazowiecki i okolice są terenem charakteryzującym się wysokim bezrobociem. Niesie to ze sobą szereg negatywnych konsekwencji odnośnie realizacji podstawowych funkcji rodziny. W związku z tym wyróżniono następujące obszary problemowe:

-          bezrobocie, bieda,

-          niska samoocena dzieci i ich rodzin.

 

Rozdział II     Cele Szkolnego Programu Profilaktyki

 

1.      Minimalizowanie zagrożeń i zaburzeń zachowania poprzez pomoc i wspieranie młodzieży i ich rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów osobistych i szkolnych.

2.      Wzmacnianie postaw i zachowań społecznie pożądanych.

3.      Wspieranie w dążeniu do rozwoju osobowości i świadomego stosunku do siebie

i innych osób.

4.      Kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji.

5.      Promowanie trybu życia zapewniającego zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bezpieczeństwo w dorastaniu do dorosłego i odpowiedzialnego życia.

6.      Ograniczenie trudności w nauce.

 

 

Rozdział III   Zadania Szkolnego Programu Profilaktyki

 

1. Kontynuowanie działań sprzyjających bezpieczeństwu i zdrowiu młodzieży:

2. Propagowanie zdrowego stylu życia:

3. Kształtowanie postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości:

      w lekcjach.

4. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem:


Rozdział IV   Plan działań

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Podejmowanie działań sprzyjających zapewnieniu bezpieczeństwa młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 • opracowanie i przeprowadzenie ankiet diagnozujących środowisko szkolne, uaktualnianie problemów szkolnych,
 • lekcje wychowawcze poświęcone omawianiu problematyki agresji – źródła agresji, zachowania i reakcje na zachowania agresywne,

·         uświadomienie uczniom odpowiedzialności przed prawem
i współodpowiedzialności za spokój i porządek w szkole,

·         zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych ze Statutem Szkoły, WZO, Programem Wychowawczym, Planem Pracy Wychowawczej, Programem Profilaktyki,

·         zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia,

·         zapoznanie na lekcjach organizacyjnych z regulaminami pracowni, wymaganiami edukacyjnymi,

 • ustalenie zasad dotyczących usprawiedliwiania nieobecności,
 • informowanie uczniów o zapisach w regulaminie szkoły odnośnie posiadania wartościowych rzeczy,
 • pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw,
 • reagowanie na przebywanie na terenie szkoły osoby, która nie jest uczniem naszej placówki ani rodzicem naszego ucznia.

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele, policja

 

 

Wzmacnianie zainteresowania nauką szkolną
i systematycznym uczestnictwem w zajęciach lekcyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • kontrola frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych,
 • punktualne zaczynanie i kończenie zajęć,
 • ustalenie przyczyn nieobecności ucznia w szkole,
 • informowanie rodziców,
 • zawieranie kontraktu z uczniem,
 • współpraca z Zespołem Kuratorskim Sądu Rodzinnego,
 • wyróżnienie uczniów/ klas z najwyższą frekwencją, np. poprzez udzielenie Nagrody Dyrektora  „Dzień bez stresu”,
 • starania o atrakcyjność dydaktyczną lekcji (stosowanie aktywnych metod pracy, pasja i zaangażowanie uczących, systematyczne ocenianie osiągnięć ucznia, diagnozowanie indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów, indywidualizacja pracy na zajęciach),
 • poznanie  zasad postępowania z uczniem o zaburzonym zachowaniu,
 • zapoznanie uczniów i rodziców z WZO, Statutem Szkoły,
  i przestrzeganie go przez wszystkie podmioty szkoły,
 • publikacja w/w dokumentów i zapewnienie ich dostępności (strona internetowa, biblioteka szkolna, gabinet pedagoga, teczki wychowawców, itp. dla wszystkich zainteresowanych: uczniów, nauczycieli, rodziców,
 • monitorowanie postępów w nauce uczniów,
 • motywowanie do podejmowania wysiłków intelektualnych
  i wykonywania dodatkowych zadań w ramach poszczególnych przedmiotów,
 • zachęcanie do korzystania z zasobów bibliotecznych,
 • umożliwienie uczniom udziału w zajęciach dodatkowych,
 • zachęcanie do udziału w konkursach, olimpiadach,
 • wspieranie indywidualnych zdolności uczniów.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, Dyrekcja, instytucje wspomagające szkołę

w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, biblioteka

 

Specyficzne trudności w uczeniu się

·         diagnoza stylu uczenia się  i motywacji,

·         pomoc uczniom, u których występują specyficzne trudności  w uczeniu się w postaci dysleksji rozwojowej,

·         rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

·         usprawnienie poprawnej pisowni i czytelności pisma.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Budowanie pozytywnych relacji w grupie i środowisku szkolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • spotkania i rozmowy indywidualne uczniów z pedagogiem,
 • zajęcia integracyjne w klasach I,
 • lekcje wychowawcze, zajęcia warsztatowe: komunikacja interpersonalna, koleżeństwo, w zgodzie ze sobą i innymi, współpraca z innymi, asertywność, planowanie drogi życiowej, itp.,
 • działalność społeczna na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
 • udział młodzieży w spektaklach, wycieczkach, ogniskach, biwakach,
 • praca w samorządach klasowych, szkolnych oraz w wolontariacie,
 • organizowanie przedsięwzięć klasowych lub szkolnych, itp. Mikołajki, Andrzejki, Wigilia, Dzień Wiosny, itp.

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele, Dyrekcja

Edukacja dotycząca zagrożeń związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych typu: palenie tytoniu, używanie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych, wczesna inicjacja seksualna

 

 

·         realizacja spotkań  o tematyce uzależnień i przemocy wśród uczniów oraz tematyki związanej ze wczesnym macierzyństwem i ojcostwem,

·         przedstawienia teatralne gościnne i własne,

·         gazetki tematyczne w gablotach szkoły,

·         rozprowadzanie ulotek na temat uzależnień i przemocy wśród uczniów,

·         filmy edukacyjne,

·         uświadamianie konsekwencji nieprzestrzegania prawa – spotkania z policjantem,

·         współpraca z PPP, Centrum Profilaktyki Uzależnień, policją,

·         spotkania z pielęgniarką.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, Dyrekcja, instytucje wspomagające szkołę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, biblioteka, RSU

 

Rozwijanie zdolności do samokontroli i unikania szkodliwego ryzyka

 

 

 

 • lekcje wychowawcze podejmujące tematykę mówienia „Nie”, samodoskonalenia z wykorzystaniem scenek tematycznych (odtwarzanie drogi popadania w uzależnienie),
 • alternatywy dla grup ryzyka (praca w RSU, koła zainteresowań, wolontariat),
 • filmy i zajęcia edukacyjne.

Wychowawcy, nauczyciele

Przygotowanie do sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia

 • filmy i zajęcia edukacyjne,
 • szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej.

 

Wychowawcy, nauczyciele biologii i edukacji dla bezpieczeństwa

 

Propagowanie zdrowego stylu życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, lękiem, napięciem emocjonalnym i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów psychologicznych, frustracji i stresu w drodze rozmów indywidualnych i w grupie klasowej,
 • edukacja na temat funkcjonowania człowieka w warunkach stresu (tematyka lekcji biologii i edukacji dla bezpieczeństwa) i uświadomienie wpływu emocji na nasze zachowania,
 • zapewnienie możliwości alternatywnych form spędzania czasu wolnego, udział w kołach zainteresowań,
 • spotkania z pielęgniarką szkolną, lekarzem, położną,
 • udział w zawodach sportowych, turniejach, rajdach, wycieczkach,
 • lekcje wychowawcze dotyczące prawidłowego odżywiania się

( ze szczególnym uwzględnieniem problemu anoreksji i bulimii),

 • promocja twórczości uczniów popularyzująca zdrowy styl życia – wystawa prac plastycznych,
 • prowadzenie akcji informacyjnych w szkole na temat AIDS, konkursy, lekcje wychowawcze na ten temat.

Pedagog, Zespół Wychowawczy, wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele biologii i edukacji dla bezpieczeństwa, pielęgniarka, służba zdrowia

 

 

Rozbudzanie zainteresowań w zakresie sportu, turystyki, rekreacji i innych

 

 

 

 

·         zachęcanie do udziału w zajęciach sportowych oraz rekreacyjnych,

·         stwarzanie warunków dogodnych do rywalizacji sportowej między klasami,

·         promowanie uczniów odnoszących sukcesy sportowe,

·         aktywne włączenie uczniów do działań drużyn sportowych,

·         organizacja wycieczek klasowych,

·         zachęcanie uczniów do udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych.

Wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele w-f, biologii

i edukacji dla bezpieczeństwa , pielęgniarka, służba zdrowia

 

 

 

Przygotowanie do świadomego korzystania ze środków multimedialnych ( problem uzależnienia od komputera, Internetu, gier fabularnych, gadu - gadu

 • pogadanki, prelekcje, filmy.

Nauczyciele, wychowawcy, instruktor do spraw oświaty zdrowotnej

Poszanowanie i tolerancja dla odmienności kultur, zachowań
i różnic między ludźmi

 

·         angażowanie niepełnosprawnych kolegów w życie szkoły,

 • udział uczniów w akcjach charytatywnych,
 • pogadanki, filmy edukacyjne, dyskusje,
 • wystawy w gablotach szkolnych.

Wychowawcy, pedagog, RSU

Promowanie pozytywnych wzorców kultury bycia i stosunku do drugiego człowieka oraz dbałość o kulturę słowa

 

 

 

 

 

 • lekcje wychowawcze poświęcone tematyce kultury bycia,
 • uświadomienie wpływu mediów, środowiska na nasz język, sposób wypowiadania się i kształtowanie się naszych postaw oraz kulturę bycia,
 • reagowanie na lekcjach i przerwach na sposób wypowiadania się uczniów (minimalizowanie wypowiedzi wulgarnych, stosowanie zwrotów grzecznościowych) oraz na agresję słowną, nieadekwatne zachowanie się, a także na akty niszczenia mienia, zaśmiecania klas, korytarzy,
 • wyciąganie konsekwencji wobec uczniów agresywnych, wulgarnych             i niszczących mienie szkolne
 • promowanie pozytywnych przykładów.

Wychowawcy, nauczyciele, Dyrekcja

 

 

 

 

 

Przygotowanie do zdawania egzaminów i podjęcia studiów

·         udział w Dniach Otwartych Uczelni,

·         spotkania indywidualne z psychologiem szkolnym w ramach doradztwa zawodowego,

·         prowadzenie przez psychologa zajęć nt. doradztwa zawodowego w klasach maturalnych,

·         elementy doradztwa zawodowego na lekcjach podstaw przedsiębiorczości,

·         podejmowanie tematyki na godzinach wychowawczych,

·         poznanie specyfiki różnych zawodów, zadań i czynności, wymagań psychofizycznych stawianych kandydatom do zawodów,

·         poznanie siebie – swoich mocnych i słabych stron,

·         właściwe zaprezentowanie siebie,

·         pisanie podań, ofert, listów motywacyjnych,

·         wycieczki do zakładów pracy,

·         spotkania z absolwentami szkoły, przedstawicielami różnych zawodów.

Wychowawcy, nauczyciele, Dyrekcja, pedagog, psycholog

 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

 

ZADANIA

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNI

Dostarczanie informacji
o sposobach rozpoznawania wszelkich zagrożeń u swoich dzieci, także doskonalenie umiejętności wychowawczych

 

·         organizowanie dla rodziców spotkań ze specjalistami na zebraniach szkolnych, zgodnie z ich oczekiwaniami, zapotrzebowaniem,

·         włączanie rodziców do zajęć organizowanych na terenie szkoły
i prowadzonych przez wychowawców i nauczycieli (lekcje otwarte, udział w imprezach),

·         opracowywanie informacji dla rodziców (gablota szkolna),

·         zapoznanie rodziców z ofertą PPP – zachęcenie do korzystania z oferty zajęć i warsztatów.

Wychowawcy, pedagog, Dyrekcja

 

 

Inne działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom oraz ich eliminowanie

·         angażowanie osób i instytucji dla wspierania kampanii idei profilaktycznych,

·         wykorzystanie prasy dla profilaktycznej edukacji i kształtowania konstruktywnych postaw społecznych: np. współpraca z komisją ds. promocji szkoły i gazetami lokalnymi,

·         sponsoring osób prywatnych i instytucji.

Pedagog, nauczyciele, wychowawcy

 

 

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

 

ZADANIA

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNI

Szkolenia nauczycieli w zakresie metod profilaktyki oraz grup ryzyka

 

·         organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej,

·         kształtowanie umiejętności zastosowania właściwej strategii profilaktycznej adekwatnej do sytuacji i wieku ucznia, umiejętności rozpoznania problemu oraz podejmowania właściwych kroków w sytuacji pomagania,

·         samodoskonalenie, samokształcenie nauczycieli wg własnych potrzeb – opracowanie literatury przedmiotu,

·         wzajemne dzielenie się swoimi wiadomościami i umiejętnościami.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, Dyrekcja

 

 

Prowadzenie konsekwentnej polityki szkolnej wobec uczniów

z grup ryzyka, wprowadzanie do programów nauczania metod

 i treści profilaktycznych

·         zmiany w regulaminie szkolnym,

·         programy wychowawcze dla klas konstruowane zgodnie z założeniami Programu Profilaktyki,

·         egzekwowanie wymagań i konsekwentne stosowanie kar wobec uczniów łamiących regulamin szkolny.

Dyrekcja, wychowawcy,  nauczyciele

Angażowanie rodziców
i opiekunów do współdziałania

·         zachęcanie rodziców do obecności na zebraniach, podczas wycieczek,  w trakcie uroczystości klasowych i szkolnych,

·         włączanie rodziców do szeroko zakrojonych działań profilaktycznych.

Wychowawcy

 

 

 

 

Rozdział  V Programy profilaktyczne realizowane w szkole

 

 

 1. ZAPOBIEGANIE AGRESJI

 

 

ZADANIA

 

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNI

Rozpoznanie środowiska i stosunków panujących w grupach uczniów

Wykorzystanie technik socjometrycznych, obserwacja, ankieta

Wychowawca, nauczyciele, pedagog

Określenie procedur mających zapobiegać agresji

Opracowanie procedur

Koordynator ds. przemocy

Wspomaganie ucznia w poczuciu własnej wartości oraz pewności siebie

Spotkania z pedagogiem, zajęcia warsztatowe,

Pedagog, wychowawcy, opiekun świetlicy

Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach: agresja słowna, zjawisko ,,kozła``, izolacja

Opracowanie scenariuszy zajęć, zajęcia warsztatowe, skrzynka zaufania dla ofiar przemocy

Pedagog, kierownik internatu

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Poszerzenie współpracy z instytucjami i organizacjami , które

wspomagają szkołę  w udzielaniu uczniom pomocy

Spotkania z psychologiem, policjantem, terapeutami Poradni Rodzinnej

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, Dyrekcja

 

 

Uświadomienie rodzicom i uczniom problemu przemocy, angażowanie ich we współprace w redukowaniu agresji

Opracowanie z klasą zasad przeciwko przemocy, spotkania z rodzicami i ich pedagogizacja

Wychowawca, Dyrekcja, pedagog

Wyodrębnienie grupy uczniów będących sprawcami przemocy

 

Przeprowadzenie badań socjometrycznych w każdym oddziale szkolnym

 

Wychowawcy klas, pedagog

 

 

Dokonanie rozpoznania , jakiego typu pomocy należy udzielić uczniom sprawcom przemocy

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna , wywiad środowiskowy

Wychowawcy klas, pedagog

 

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Zaznajomienie uczniów z przyczynami zachowań agresywnych, rodzajami agresji

Zajęcia warsztatowe, nauka sposobów rozładowania agresji

Wychowawcy klas, pedagog

Wykształcenie u młodzieży umiejętności społecznie aprobowanego postępowania w sytuacjach konfliktowych

Pogadanki na lekcjach wychowawczych,

 

Wychowawcy klas, pedagog

Wykształcenie u młodzieży umiejętności porozumiewania się. Wdrażanie do zachowań asertywnych

Zajęcia warsztatowe, elementy treningu asertywności

Wychowawcy, pedagog,

 

 

 1. PROFILAKTYCZNY PROGRAM WALKI ZE STRESEM

 

 

ZADANIA

 

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNI

Pogłębianie wiedzy uczniów na temat stresu

Pogadanki, zajęcia warsztatowe, lekcje biologii, w-f

Wychowawcy, pedagog

Szkolenie nauczycieli i wychowawców

Prowadzenie programu,, stres pod kontrolą``

Pedagog

Pobudzanie zainteresowania uczniów sprawami zdrowia

Działania podjęte przez sportowy klub uczniowski

Nauczyciele w-f, opiekun PCK

Kształtowanie umiejętność radzenia sobie ze stresem i zapobiegać

niekorzystnym skutkom

Zajęcia warsztatowe

Wychowawcy, pedagog

 

 1.  PROFILAKTYCZNY PROGRAM RAKA SUTKA

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Dostarczenie rzetelnej wiedzy o czynnikach sprzyjających powstawaniu raka piersi

Lekcje biologii, godziny wychowawcze, w-f

Nauczyciele biologii , w-f, wychowawcy

Zapoznanie z technikami badania piersi

Spotkanie z uczniami klas maturalnych

Wychowawca, pielęgniarka, opiekun PCK, lekarz ginekolog

Przedstawienie najczęściej występujących objawów raka piersi

Ćwiczenia na fantomie, rozdawanie ulotek

Wychowawca, pielęgniarka, opiekun PCK, lekarz ginekolog

Wdrażanie do systematycznej samokontroli

Uczniowska akcja przeciwdziałania raka piersi

Wychowawca, pielęgniarka, opiekun PCK,

 

 

4.      ,,WYBIERZ ŻYCIE – I KROK” ( profilaktyka raka szyjki macicy)

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Dostarczenie rzetelnej wiedzy o czynnikach sprzyjających powstawaniu raka szyjki macicy

Lekcje biologii, godziny wychowawcze, w-f

Nauczyciele biologii , w-f, wychowawcy

Przedstawienie najczęściej występujących objawów raka szyjki macicy

Spotkania z uczniami klas pierwszych, rozdawanie ulotek

Wychowawca, pielęgniarka, opiekun PCK, lekarz ginekolog

Wdrażanie do systematycznej kontroli lekarskiej

Uczniowska akcja przeciwdziałania raka szyjki macicy

Wychowawca, pielęgniarka, opiekun PCK,

 

W przypadku stwierdzenia zachowań nagannych podejmuje się kroki opisane szczegółowo w odpowiednich procedurach opracowanych dla szkoły:

 

 

 


Rozdział V     Przewidywane efekty

 

1.      Poprawa frekwencji uczniów

2.      Mniejszy wskaźnik agresji i przemocy wśród uczniów

3.      Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami

4.      Ograniczenie zjawiska palenia papierosów, używania alkoholu
i eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi

5.      Wyrobienie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami problemowymi i konfliktowymi w szkole i w domu.

6.      Wyrobienie postaw społecznie pożądanych nastawionych na współdziałanie
i drugiego człowieka

7.      Dostrzeżenie walorów zdrowego stylu życia

8.      Udoskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania różnorodnych form pomocy

9.      Zwiększenie ilości uczniów i rodziców korzystających ze wsparcia instytucji profesjonalnych w przypadku zaistniałych problemów

10.  Wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i podejmowania odpowiedzialnych decyzji z punktu widzenia wyboru przyszłej drogi życiowej, prawa oraz zdrowia fizycznego
i psychicznego a także bezpieczeństwa osobistego.

11.  Zwiększenie współpracy z rodzicami

 

Rozdział VI   Ewaluacja

 

1.      Ankiety ewaluacyjne.

2.      Rozmowy z nauczycielami i rodzicami.

3.      Semestralne analizy wyników nauczania i frekwencji.

4.      Sprawozdania z pracy wychowawców klas.

5.      Obserwacja zachowań.

6.      Analiza dokumentów.

 

Rozdział VII  Postanowienia końcowe

 

1.      Szkolny Program Profilaktyki jest zgodny z Programem Wychowawczym Szkoły.

2.      Program Profilaktyki będzie poddawany systematycznej ewaluacji i modyfikowany

w zależności od występujących problemów i oczekiwań rodziców, uczniów, nauczycieli.

 

Program został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przy Zespole Szkół

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim w dniu 19.09.2011r.

 

Opracowała:

 

Marta Perkowska

Anna Szmagała