Program wychowawczy

Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej

 w Makowie Mazowieckim

na rok szkolny 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

Troska o rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów

 

Zadania

 

 

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin

 

Uwagi

I. Działania rozwijające zainteresowania  uczniów i pomagające w osiągnięciu sukcesu

1. Przygotowanie oferty zajęć dodatkowych

2. Praca z uczniem zdolnym w kołach zainteresowań.
3. Przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad.

4. Organizowanie pomocy koleżeńskiej

Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotów i opiekunowie kół zainteresowań

Praca ciągła

 

 

II. Edukacja czytelnicza

 

1. Korzystanie z zasobów biblioteki miejskiej, pedagogicznej i szkolnej.
3. Zachęcanie do czytania książek, prasy, czasopism.

4. Popularyzowanie wydawnictw naukowych wśród  młodzieży poprzez organizowanie wystawek itp.

Wychowawcy

Wychowawcy

Biblioteka

W miarę potrzeb

Cały rok

Praca ciągła

 

III. Promowanie uczniów pozytywnie wyróżniających się

1.  Nagradzanie uczniów mających najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję

2.Nagradzanie uczniów wyróżniających się pracą na rzecz szkoły i środowiska oraz szczególną postawą moralną

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

Praca ciągła

 

IV. Przygotowanie młodzieży do korzystania z różnych źródeł informacji.

1.Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum.

2.Promocja szkoły w środowisku i w mediach - strona

    w internecie
3. Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła
    informacji.

 

Praca ciągła

 

V. Kształtowanie postaw asertywnych i empatycznych

1. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagoga

2. Prelekcje w ramach godzin z wychowawcą

Pedagog

Wychowawca

Praca ciągła

 

VI. Budowanie poczucia wspólnoty szkolnej

1. Zajęcia integracyjno-edukacyjne
2. Wspólne wycieczki, ogniska integrujące

Pedagog

Wychowawcy

Praca ciągła

 

 

 

 

Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu uczniów

 

Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin

 

Uwagi

 

I. Dbałość o wysoką frekwencję uczniów.

1. Systematyczne kontrolowanie frekwencji.

2. Kontrola przyczyn nieobecności w szkole.

3. Wzmożona kontrola nad uczniami uchylającymi się

    od obowiązku nauki.

4. Rozpoznanie warunków i sytuacji rodzinnej uczniów.

5.Gromadzenie informacji o uczniach zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Nauczyciele

Wychowawcy

Pedagog

Praca ciągła

Praca ciągła

W miarę potrzeb

 

Praca ciągła

Praca ciągła

 

 

II. Przestrzeganie dyscypliny i zwracanie uwagi na kulturę zachowania uczniów.

1. Wdrażanie uczniów do działalności w kołach zainteresowań             i zajęciach sportowych
2. Udostępnienie uczniom obiektów szkolnych do pracy

    w kółkach zainteresowań.
3. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się uczniów

    poprzez przykłady, pogadanki, lekturę.

 

Op. organizacji

i kół zainteresowań

Dyrektor

 

Wychowawcy

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Praca ciągła

 

 

 

III. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej.

1. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu

    organizowania pomocy uczniom z rodzin najuboższych.
2. Diagnozowanie środowiska uczniów – ankieta.

3. Organizowanie poradnictwa odpowiadającego potrzebom uczniów i ich rodzin

 

Pedagog

 

Pedagog

 

Pedagog

 

W miarę potrzeb

 

IX

 

W miarę potrzeb

 

 

IV. Działalność profilaktyczno- wychowawcza

Zgodnie z Programem Profilaktyki

 

Cały rok

 

V. Bezpieczeństwo uczniów.

1. Omówienie na lekcjach spraw dotyczących bhp  w szkole,                w pracowniach, sali gimnastycznej, na przerwach oraz w drodze do szkoły i ze szkoły.
2. Systematyczne sprawdzanie listy obecności.

3. Opracowanie planów dyżurów nauczycielskich
    i obowiązków nauczyciela dyżurnego.
4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Wychowawcy

 

 

 

Wicedyrektorzy

 

IX

 

 

Cały rok

IX

 

 

 

VI. Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia.

 

1. Poradnictwo zawodowe dla uczniów

2. Dlaczego warto studiować?

3. Predyspozycje zawodowe i edukacyjne.

4. Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą – jak się przygotować.

5. Ocena własnych zdolności i możliwości.

6. Wartości cenione w pracy zawodowej.

7. Planowanie kariery.

8. Lokalny rynek pracy.

9. Zorganizowanie Targów Edukacyjnych

10. Udział w Dniu Przedsiębiorczości

M. Gutowska

M. Bonisławska

 

 

 

 

 

 

A.Kobylińska

Praca ciągła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym

 

 

Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Osoby odpow.

 

Termin

 

Uwagi

I. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży.

1. Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego  

2. Udział młodzieży w uroczystościach patriotycznych..
3. Pożegnanie absolwentów szkoły wg ceremoniału szkolnego.
4. Przeprowadzenie w każdej klasie lekcji wychowawczych  na temat praw i obowiązków uczniowskich  i obywatelskich

Dyrektor
Wychowawcy

 

Wychowawcy

 

IX, VI

 

IV, VI

Wg planów klas

IX

 

II. Organizowanie uroczystości szkolnych.

1.Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2. Uroczysty apel poświęcony rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

3.Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
4.Uroczyste wigilie klasowe.

5. Apel z kolędami.
6. Rekolekcje Szkolne.
8. Dzień Przedsiębiorczości
8. Rocznica Konstytucji 3 Maja.
9. Święto Sportu Szkolnego.
10. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

XI

XII

XII

III

IV

IV

V

V

VI

 

III. Edukacja prawna

1.Zapoznanie ze Statutem i innymi dokumentami wewnątrzszkolnymi

2. Spotkania z przedstawicielami policji

3. Zapoznanie uczniów z  Konwencją o Prawach  Dziecka oraz          z prawami i obowiązkami ucznia

Wychowawcy

Pedagog

 

 

IV. Tworzenie warunków do rozwijania samorządności

1. Kampania wyborcza  i wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
3. Opracowanie planu pracy Zarządu RSU

4. Systematyczne organizowanie apeli  szkolnych.
5. Działanie radiowęzła szkolnego.
6. Dzień Samorządności w szkole.
7. Uaktualnianie na bieżąco gabloty zawierającej informacje Zarządu RSU.

8.Utrzymywanie kontaktu z absolwentami  szkoły.

9. Prowadzenie kroniki Rady Samorządu Uczniowskiego.

10. Prowadzenie kroniki szkoły.

 

Opiekunowie RSU, radiowęzła, wychowawcy

bibliotekarze

Praca ciągła

 

V. Aktywny udział młodzieży w życiu środowiska lokalnego

1. Współpraca szkoły ze strukturami samorządowymi.
2. Współpraca z  biblioteką miejską, pedagogiczną,  z Policją.
3. Współudział szkoły w organizowaniu imprez w środowisku:
     - Dni Makowa,
     - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
     - Udział reprezentacji szkoły we wszystkich zawodach sportowych.

 

Opiekunowie samorządu

Bibliotekarze

Wicedyrektorzy

 

Nauczyciele w-f

Praca ciągła

 

VI. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących

1.  Zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.

2. Akcja „Góra Grosza” – pomoc na dofinansowanie  rodzinnych domów dziecka
3. Zbiórka maskotek dla dzieci potrzebujących pomocy.
4.”Świąteczna paczka”

 

Opiekunowie RSU i wolontariatu

M.Czarnota

p. M. Świąder

p. M. Gosiewska

Według harmonogramu

 

VII. Wychowanie ekologiczne

1. Udział uczniów w akcji „Sprzątanie Świata”.
2. Poznanie  sposobów ochrony środowiska:
    - poznanie pracy oczyszczalni ścieków,
    - problem śmieci i odpadów.
3. Olimpiada wiedzy ekologicznej.

p. G. Gajewska

p. A. Żeglińska

wychowawcy

IX

 

Zgodnie z harmonogramem

 

 

Poznanie dziedzictwa kultury narodowej i lokalnej

I. Rozwijanie wiedzy
o historii regionu.

1. Uczestnictwo młodzieży w  Rajdzie Szlakiem Żołnierzy AK
2. Zapoznanie uczniów z historią regionu , pomnikami  przyrody poprzez organizowanie wycieczek.
4. Wykonanie  wystawy „Nasza miejscowość w fotografii”.

 

Wicedyrektor

Nauczyciele historii             i WOS

 

Praca ciągła

 

II. Kultywowanie tradycji narodowych

1. Szkolne obchody świąt narodowych:
   - Narodowe Święto Niepodległości
    -Konstytucja 3 Maja
  2. Obchody świąt religijnych:
   - Wigilie klasowe, Jasełka ,apel z kolędami.

   - Spotkania Wielkanocne

 

 

 

XI

V

XII

XII

IV

 

III. Budowanie szkolnej tradycji

 

1. Organizowanie imprez i uroczystości, które stały się
    tradycją szkoły:
    - Dzień Edukacji Narodowej,
    - Dzień Patrona

    - Szkolna wigilia
    - Mikołajki,
    - Walentynki
    - Dzień Wiosny
2. Spotkania z przedstawicielami instytucji wspierającymi   szkołę.
4. Promowanie szkoły w środowisku:
    - spotkania z uczniami gimnazjów,
    - spotkania z rodzicami,
    - logo, foldery

Wicedyrektorzy

Opiekunowie RSU

Pedagog

 

 

 

Praca ciągła

 

V. Promowanie                         i poszerzanie wiedzy                   o krajach Europy i Unii Europejskiej

1. Przygotowanie Dnia Europejskiego
 2. Udział w olimpiadach i konkursach o tematyce europejskiej.
3. Wykonanie gazetek szkolnych.

Przewodniczący  zespołu przedmiotów humanistycznych

nauczyciele WOS

III

Według harmonogramu