STRONA GŁÓWNA            Multimedialne Centrum Informacji

 O nasHistoriaCzytelnictwoNowości bibliotekiGaleriaKatalog

ZAPRASZAMY od poniedziałku do czwartku od 7:50 do 15:00   a w piątek 7:50 - 14:30

 Bez porządnej biblioteki

w porządnej szkole

porządnie uczyć się nie da.

J. Andrzejewska                                                                Napisz do nas

 

WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI

Lokal centrum obejmuje około 206 m2

i składa się z następujących pomieszczeń:

Wypożyczalnia – przestrzeń bezpośredniej obsługi, gdzie znajdują się:
  Katalogi biblioteczne alfabetyczny i rzeczowy kartkowe i w wersji elektronicznej (MOL),

  Księgozbiór podręczny.

      Czytelnia

  Trzydzieści miejsc pracy dla czytelników

      Centrum Multimedialne

  Osiem stanowisk komputerowych z kolorową drukarką atramentową i skanerem,

  Kolorowa drukarka, dwie laserowe, dwa skanery

      Pracownia medialna

  Kino domowe,

  Notebook, rzutnik medialny, rzutnik pisma

       Zasadniczym celem istnienia Szkolnego Centrum Edukacji Multimedialnej i Internetowej w Zespole Szkół w Makowie Maz. jest przygotowanie uczniów do swobodnego korzystania z informacji multimedialnej i internetowej.

Regulamin biblioteki i czytelni

 

 1. Z biblioteki szkolnej i czytelni mogą korzystać bezpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

 2. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym.

 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego w godzinach dogodnych dla wszystkich uczniów.

 4. Informacja o czasie otwarcia jest umieszczona na wywieszce przed biblioteką.

 5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są o dbałość za wypożyczone materiały oraz sprzęt wypożyczony z biblioteki.

 6. Jednocześnie można wypożyczać 5 książek na 4 tygodnie.

 7. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może prolongować termin zwrotu.

 8. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej (kary pieniężne, okresowe wstrzymanie wypożyczenia, zatrzymanie świadectwa).

 9. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

 10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić ich wartość antykwaryczną na konto biblioteki.

 11.  W przypadku zgubienia elektronicznej karty bibliotecznej czytelnik może otrzymać nową  po wpłaceniu na konto biblioteki kwoty w  wysokości 1 (jeden) złoty.

 12. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 13. Warunkiem rozliczenia się ucznia wychowawcą klasy na zakończenie roku szkolnego jest uzyskanie potwierdzenia zwrotu wypożyczonych materiałów do biblioteki (np. adnotacja i pieczątka biblioteki na karcie obiegowej).

 14. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy i uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia lub karty obiegowej, potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

 15. Samorządy klasowe na początku roku szkolnego wybierają łączników klas, których zadaniem jest utrzymanie łączności między biblioteką, wychowawcą a klasą.

 16. Książki w bibliotece ułożone są:

-księgozbiór główny – działowo według UKD,

-lektury do języka polskiego alfabetycznie według autorów.

      16. Księgozbiór podręczny i czasopisma udostępniane są w czytelni. Można z nich korzystać za pośrednictwem bibliotekarza; nie wolno ich wynosić z czytelni.

17. Czasopisma społeczno-kulturalne przechowuje się w bibliotece przez cały rok, czasopisma metodyczne przez pięć lat. Czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach przedmiotowych.

18. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

19. W czytelni i bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie, cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

      20. Teczkę oraz wierzchnie okrycie należy pozostawić na wieszaku przy wejściu.

21. Czytelnik nie stosujący się do postanowień regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki        i czytelni.

 

Regulamin centrum multimedialnego

 

1.  Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.

2.  Przy jednym stanowisku komputerowym pracuje tylko jedna osoba.

3.  Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.

4.   Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

5.  Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu znajdującego się na stanowisku komputerowym.

6.  Maksymalny czas korzystania z komputera wynosi jedną godzinę lekcyjną tj. 45 minut.

7.  Z komputerów nie można korzystać w czasie przerw lekcyjnych.

8.  Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień.

Nie wolno!

1.  Bez zgody bibliotekarza w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania ani kopiować programów znajdujących się w pracowni na własne dyskietki.

2.  Wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego.

3.  Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).

4.  Zabrania się wkładania własnych dyskietek i płyt do stacji dysków bez zgody nauczyciela.

5.  Dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu.

6.  Na stanowisku komputerowym nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).

 

Regulamin pracowni medialnej

 

1. Przebywanie uczniów w pracowni jest dozwolone tylko w obecności nauczyciela.

2. Telewizor, dvd, video, komputer, projektor, rzutnik uruchamiany jest wyłącznie przez 

    nauczyciela prowadzącego zajęcia.

3. Za sprzęt i programy multimedialne w pracowni odpowiedzialny jest nauczyciel   

    prowadzący zajęcia.

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby uczniowie

    pozostawili porządek w pracowni.

5. Po zakończonych zajęciach nauczyciel powinien dokonać wpisu do zeszytu  znajdującego     

    się pracowni.

6. O planowanych zajęciach w pracowni medialnej należy powiadomić dzień wcześniej

     opiekuna pracowni.

7. Nauczyciel prowadzący nie powinien wykonywać żadnych połączeń technicznych bez

    wcześniejszych uzgodnień z opiekunem pracowni.

8. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłosić opiekunowi pracowni.

9. Ze sprzętu, który znajduje się w pracowni medialnej można korzystać tylko w tej pracowni.

10. W pracowni obowiązują przepisy BHP dotyczące pracy z urządzeniami  elektrycznymi.

 

III.         Prawa i obowiązki czytelników

 

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki i dostępu do Internetu.

 2. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki .

 3. Ilość wypożyczonych książek i termin ich zwrotu określa regulamin biblioteki.

 4. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodne z ustaleniami rady pedagogicznej (kary pieniężne, okresowe wstrzymywanie wypożyczenia, zatrzymanie świadectwa).

 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić na konto biblioteki antykwaryczną wartość zagubionej książki z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty  - na zakup książek do biblioteki szkolnej.

 6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych.